motorcross banner

Trainingscircuit "de Imhof" - reglement

Het circuit is geopend op de woensdagen van 18.30 tot 20.30 uur (alleen tijdens de zomertijd) en op de zaterdagen van 14.00 tot 17.00 uur (van eind maart tot 1 november). Gedurende de bouwvak vakantie is het circuit gesloten. Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden gebruik te maken van het circuit.
Bij overmacht en slechte gesteldheid van het terrein kan het bestuur het circuit tijdelijk sluiten, berichtgeving hierover vindt u op deze site en op facebook. ( https://www.facebook.com/mac.deholterberg/ ) Aanwijzingen van bestuursleden, beheerder van het circuit of andere officials van de MAC De Holterberg en hulpdiensten moeten terstond worden opgevolgd. Het betreden van het terrein c.q. het gebruik maken van het circuit geschiedt op eigen risico.
Rijders dienen zich voor aanvang van hun training te melden in de kantine bij de toezichthouders. Rijders op de baan dienen in het bezit te zijn van een geldig KNMV-basissportlicentie of een geldig KNMV-startbewijs. Deze moet te allen tijde getoond kunnen worden. Kan deze niet getoond worden dan kan er niet getraind worden.
Het gebruik van een milieumatje is ten alle tijde verplicht.
Rijders mogen geen routeveranderingen in het circuit aanbrengen. Het is verboden schade toe te brengen aan de beplanting.
Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken. Het is verboden milieu belastende stoffen op het terrein te laten uitvloeien.
Alle Rijders dienen op de hoogte te zijn van de betekenis van de KNMV vlagsignalen zoals de tijdens wedstrijden van toepassing zijn. Zie onderstaande voor de betekenis van de vlagsignalen.

KNMV Vlagsignalen.pdf

Alleen reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van een wedstrijd of training mogen worden uitgevoerd. Smeerolie, systeemoliën en koelvloeistoffen dienen door de rijder in een afgesloten vat te worden afgevoerd. Storingen of calamiteiten die kunnen leiden tot schade aan het milieu dienen terstond aan de beheerder te worden gemeld. Het afspuiten van motoren is niet toegestaan.
Brandblusser en een EHBO koffer bevindt zich in de opslag ruimte. Een instructie bevindt zich op de apparaten.
Motoren moeten in een deugdelijke staat verkeren en moeten voldoen aan de geldende geluidsnormen van de KNMV.
Bij overtreding van bovenstaande voorwaarden kan door de toezichthouder van de Vereniging sancties worden genomen, waaronder het uitsluiten om op het circuit te rijden.

 

Back to Top